zsburesova

Další web používající WordPress

Aktuálně

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Přihlašování  ke vzdělávání

Žák (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) si bude podávat přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.

V případě, že si žák bude podávat přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020.  

Žáci, kteří si budou podávat přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, oznámí tuto skutečnost výchovné poradkyni nejpozději do 13. 11. 2020

Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopisu, který žáci dostanou od výchovné poradkyně.

Podáním přihlášek/y do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo žáka podat si přihlášku/y ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Přijímací řízení

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení:

12. a 13. dubna 2021 (čtyřleté obory vzdělání)

14. a 15. dubna 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia)

12. a 13. května 2021 (náhradní termín).

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění (některé obory vzdělávání s talentovou zkouškou).

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021.

Plánované informační schůzky k přijímacímu řízení na střední školy s výchovnou poradkyní:

5. a 7. ročník: dne 11. 1. 2021 v 17:30 hod. ve sborovně školy, informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

9. ročník: dne 11. 1. 2021 v 18:15 hod. ve sborovně školy, aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy.