zsburesova

Další web používající WordPress

Kontakt na výchovnou poradkyni, obsah činnosti

1. Kontakt na výchovnou poradkyni

výchovná poradkyně:  PaedDr. Renata Hochová

telefon:  286 880 955 – linka 25

e-mail:   hochova@zsburesova.cz

konzultační hodiny: pro žáky ve čtvrtek 13:30  – 15  hod., pro rodiče ve středu 15:30 – 17 hod.

Nahlaste, prosím, návštěvu předem: telefonicky, e-mailem. Po domluvě konzultace možná i jiný den.

2. Obsah činnosti výchovné poradkyně

 • poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměřeních, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb
 • pomáhá pedagogickým pracovníkům při vyhledávání a sledování žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
 • koordinuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (organizuje péči, participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, konzultuje problematiku s rodiči a pracovníky poradenských zařízení,..)
 • vede databázi žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, eviduje kontroly následných pedagogicko-psychologických vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajištění    v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • organizuje individuální porady se zákonnými zástupci a žáky při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomáhá při řešení konfliktů a situací ve škole (rodič – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • ve spolupráci s pedagogickými pracovníky sleduje žáky nadané a žáky s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, navrhuje další péči o tyto žáky
 • nabízí a provádí kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování další o vzdělávací a profesní cestě žáků, poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky
 • eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, spolupracuje        s Úřadem práce, poskytuje informace o přijímacím řízení na střední školy, eviduje přihlášky na SŠ, zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení
 • pomáhá při zápisu do 1. tříd, eviduje odklady školní docházky
 • spolupracuje s pedagogy, rodiči, metodikem prevence, psychology, speciálními pedagogy, orgány MÚ, lékaři,  policií, apod.
 • soustavně se vzdělává v oblasti výchovného poradenství.

Hlavní stránka

Výchovné poradenství

 Kontakt na výchovnou poradkyni, obsah činnosti