zsburesova

Další web používající WordPress

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem
Z á k l a d n í    š k o l a ,  P r a h a   8,   B u r