zsburesova

Další web používající WordPress

Žákovský parlament

Organizační a pedagogická komise žákovského parlamentu

Organizační a pedagogická komise projednává záležitosti týkající se dění ve škole, zabývá se problematikou organizace a chodu školy, řeší problematiku vyučování.

Zástupci ze tříd jsou informováni o změnách, mohou vznášet dotazy, připomínky a návrhy.

Mikulášské překvapení
Každý rok je prostřednictvím této komise připravováno mikulášské překvapení žáků devátého ročníku pro děti na 1. stupni. V tento den Mikuláš spolu s anděly i čerty navštěvuje všechny děti v 1. až 5. třídách i se sladkou odměnou.

Soutěž 2. stupně
Každý rok si žáci druhého stupně navrhnou téma soutěže, pravidla, odměny. Tato soutěž se uskutečňuje v závěru školního roku. Z předešlých let to byly soutěže: Barevná třída, Záměna pohlaví, Domácí den, Maškarní, Den se strašidly – zombí, Filmové postavy. V tento den probíhá výuka, kdy jsou děti oblečeny dle tématu. V závěru dne komise z učitelů vyhodnotí celou soutěž.

Žáci přispívají na obnovu knižního fondu ve školních knihovnách 1. a 2. stupně
Žáci přispěli z financí za sběr na obnovu knižního fondu ve školních knihovnách. Podílejí se také na výběru knih.

Kulturní komise žákovského parlamentu

Zástupci tříd:
diskutují o připravovaných přehlídkách a soutěžích, někteří se sami podílejí na jejich organizaci (např. v porotách);
po projednávání ve svých třídách navrhují nové přehlídky či soutěže;
zpětně pak ve svých třídách informují o konkrétním termínu, místu a způsobu přihlášení se na konkrétní akci, případně přihlášení soutěžících či účinkujících sami provedou;
diskutují o možnostech prezentace školy na internetových stránkách a školních nástěnkách.
V letošním školním roce již některé akce proběhly, další se připravují. Snažíme se do nich zahrnout různé oblasti, aby si každý soutěžící mohl vybratsvůj úspěšný „obor“. Jde tedy o přehlídky v rámci kulturní výchovy – sólový zpěv, zpěv skupin, hra na hudební nástroje a výtvarná výchova. Divadelní přehlídka v sobě zahrnuje hned několik oborů. Dále soutěžíme v oblíbeném matematickém luštění sudoku a ve sportu, konkr. v lehké atletice.

(podrobnosti v části „Školní soutěže“)
Zpívá celá škola
Zpívám, zpíváš, zpíváme
Sudoku
Barvička
Před oponou, za oponou
Hraje celá škola
Atletický čtyřboj
Prezentace proběhlých škol v přírodě

Redakční komise žákovského parlamentu

Redakční komise žákovského parlamentu se pravidelně schází nad přípravou školního časopisu. V loňském školním roce se podařilo školní časopis vydat a byl distribuován v průběhu školní akademie.

Stravovací komise žákovského parlamentu

Stravovací komise se vyjadřuje k problematice stravování.

Stanovy žákovského parlamentu

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

STANOVY ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY

1.Statut žákovské samosprávy

Žákovská samospráva je forma účasti žáků na chodu školy. Žáci touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky, požadovat vyřešení svých problémů a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy atd.

Činnost žákovské samosprávy je organizována po třídách a je pedagogicky vedena třídním učitelem. Žákovská samospráva v jednotlivých třídách je poradním orgánem třídního učitele, nemá rozhodovací pravomoc.

  1. Organizace žákovské samosprávy ve třídě

a) žáci každé třídy mají právo zvolit si výbor žákovské samosprávy: starostu, místostarostu a radu třídy, kterou tvoří zástupci pracující v jednotlivých komisích a dále referenti zvoleni dle potřeby třídy (např. sběrový referent, pokladník atd.)

b) k nominaci na funkce v žákovské samosprávě je potřeba souhlasu třídního učitele, volby členů výboru žákovské samosprávy probíhají většinovým systémem

c) výbor je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže pro to jsou důvody

d) rozhodnutí třídy je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků

e) starostové žákovské samosprávy mají možnost požádat ředitele školy o účast na poradě vedení nebo pedagogického sboru a přednést své připomínky a návrhy

f) žákovská samospráva vychází vždy ze závazných pravidel školy:

  • Řádu školy
  • Stanov žákovské samosprávy
  • Školní vzdělávací program
  1. Statut žákovských komisí

Zástupci pracující v žákovských komisí jsou členy třídní žákovské samosprávy. Jsou schopni zaznamenávat a přenášet informace z jednání komisí do tříd.

Práce jednotlivých komisí je metodicky řízena pověřeným vedoucím komise (dospělý zaměstnanec školy).

Ve škole pracují čtyři komise:

A/ Organizační a pedagogická komise: úkolem je sledovat, co se děje ve škole a zabývat se problémy organizace a chodu školy, řeší problematiku vyučování tuto skupinu vede ředitel školy nebo jím pověřený člen vedení školy

B/ Komise kulturní 1. stupeň: plánuje a organizuje sportovní, kulturní akce ve škole i ve volném čase, tuto komisi vede pověřený vyučující

C/ Stravovací komise: vyjadřuje se k problematice školní jídelny, tuto komisi vede vedoucí školní jídelny

D/ Redakční rada: schází se pravidelně nad přípravou školního časopisu, tuto komisi – redakční radu vede pověřený vyučující

  1. Složení, funkce a činnost žákovských komisí

a) v komisích pracují žáci, kteří dobrovolně projevili o práci zájem

b) v jednotlivých komisích obvykle pracují odděleně žáci I. a II. stupně

žáci 1. ročníků začínají pracovat v komisích od druhého pololetí

c) schůzky komisí probíhají většinou 1x měsíčně, v případě potřeby jsou svolány mimořádně vedoucími komise

d) jednání komisí řídí vedoucí komisí, zároveň stanovuje program po předchozí domluvě se členy komise

e) každá třída má právo si zvolit jednoho zástupce do jednotlivých komisí, práce komise se mohou zúčastnit i nezvolení členové, pokud s tím komise souhlasí

f) v případě nepřítomnosti zástupce komise jej zastupuje vybraný zástupce třídy

g) rozhodnutí zástupců žákovských komisí je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina členů

h) organizační komise má zvolené předsedy, místopředsedy a pokladníky 1. a 2. stupně, kteří zastupují žáky při podpisu dokumentů, týkajících se organizace školy

i) pokladníci organizační komise jsou zodpovědní za správné vedení účetnictví finančních prostředků žáků 1. a 2.stupně, jejich práci metodicky řídí hospodářka školy

j) vlastní finanční prostředky získávají žáci 1. a 2. stupně mimorozpočtovými zdroji

k) žáci 1. a 2. stupně uvolňují z financí získaných sběrem papíru 15% na organizační záležitosti školy související s činností žáků na škole, finanční nároky na odměny se řeší hlasováním na jednáních organizační komise

l) z každého jednání komisí bude vyhotoven zápis, který se vyvěsí na nástěnky žáků 1. a 2. stupně a pedagogickou nástěnku

m) stanovy mohou být doplňovány nebo měněny jen po projednání v komisích

V Praze dne ……………………….

__________________ ______________

předseda organizační komise 1. st. předseda organizační komise 2.st.


ředitel školy