zsburesova

Další web používající WordPress

Informace k uzavření školy od 14. 10. 2020

 1. Celá škola (včetně družiny a školní jídelny) bude uzavřena od 14. 10. 2020, zatím předpokládáme, že do konce října.
 2. Distanční výuka bude probíhat pro většinu tříd v prostředí Google Učebny (Classroom); všechny děti mají k dispozici přihlašovací údaje; na 1. stupni byly (budou) přihlašovací údaje ještě dnes zaslány i jejich rodičům; ojedinělé výjimky pro vybrané třídy a učitele – pokud byla v minulosti spokojenost s výukou ze strany učitelky i většiny rodičů v dané třídě s jiným nástrojem (Skype, …) –  bude možné ho i pro tentokrát zachovat.
 3. Od letošního září je nově zákonem stanovena povinnost žáků ZŠ distančně se vzdělávat, je tedy i na rodičích, aby dohlédli, že se jejich dítě  této výuce nebude vyhýbat a dle pokynů učitelů bude pracovat. Zejména u nejmenších žáků je přítomnost někoho dospělého při jejich výuce víceméně nutná.
 4. Na rozdíl od situace před prázdninami budou tentokrát učitelé distančně probrané učivo běžně i zkoušet a klasifikovat, po návratu do školy nebude časový prostor na probírání všeho znovu.
 5. Dovolím si pro jistotu vysvětlit dva pojmy, které občas někdo považuje za totožné: on-line výuka = výuka, kdy jsou žáci mimo školu, ale prostřednictvím techniky komunikují v reálném čase s učitelem, mohou se při tom slyšet nebo případně i vidět navzájem; distanční výuka = výuka, která má daleko více forem, on-line výuka je jen jednou z nich, do distanční výuky patří i zadávání úkolů mailem, SMS, odkazem na video na internetu, zaslaným videem či prezentací, vytištěným pracovním listem vhozeným do schránky apod. Jinými slovy: on-line výuka je jen jednou z mnoha forem výuky distanční.
 6. Je žádoucí vést děti doma k tomu, aby si – i když zrovna nebude v danou chvíli on-line výuka – dělaly zadanou práci dle běžného rozvrhu výuky, jako kdyby byly ve škole; jde o vytvoření si a udržení správných pracovních návyků; vysloveně škodlivé je tolerovat dětem odkládání práce na odpoledne, na večer, na víkend, ….
 7. Rozvrhy se nemění, části výuky, které se rozhodnou učitelé realizovat on-line, budou v čase, na který připadá příslušná vyučovací hodina v rozvrhu; příslušní učitelé toto budou dětem vždy avizovat předem.
 8. On-line výuka v kuse (nebo „jen“ on-line poskytování zpětné vazby) by – až na odůvodněné výjimky – neměla být delší než cca polovina vyuč. hodiny (čistý čas max. 20-25 min), u menších dětí i méně, pak už ztrácí žák koncentraci a taková výuka je bez efektu.
 9. Při  on-line výuce není podmínkou, že na monitoru uvidí žák paní učitelku (p. učitele), učitel(ka) může  takto prezentovat práci interaktivní tabuli, výpočet na papíře či v pracovním sešitě, nějakou pomůcku (mapu, kostru, obraz, krychli, ….) apod., nebo může jít i jen o komunikaci hlasem (to pak může trvat i déle než jen tu polovinu vyuč. hodiny).
 10. Součet času on-line  a času na samostatné vypracování úkolů žákem by neměl významně přesáhnout čas potřebný při běžné výuce a na vypracování běžných domácích úkolů (není naším cílem žáky přetěžovat); je nutné počítat s tím, že „rychlejší“ děti stráví se zadanými úkoly času méně, „pomalejší“ děti více.
 11. Žáci, kteří nemají možnost pracovat z domova výše uvedeným způsobem, si domluví s každým vyučujícím náhradní způsob zadávání učiva a poskytování zpětné vazby (přes spolužáka, vyzvednou si ve vrátnici školy, telefonem apod.)
 12. Obědy budou všem odhlášeny automaticky.
 13. Prosíme rodiče, aby si denně kontrolovali mail, který zadali škole pro komunikaci, abychom neztráceli vzájemně čas v případě potřeby doladit něco individuálně.

13. 10. 2020, 13:10 hod.

Ivo Mlejnecký, ř. š.