ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Informace k zápisu – aktualizováno 31. 3. 2021

31. 3. vložen odkaz k zapisování (rezervační systém aplikace Bakaláři – viz níže) – aktivní od 1. 4. 2021.

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

průběh letošního zápisu do 1. ročníku musíme přizpůsobit aktuálním platným opatřením v souvislosti s epidemií Koronaviru.

Zápis letos proběhne bez přítomnosti dětí. V případech osobního podepisování příslušných dokumentů (tj. u těch, kdož nevyužijí datovou schránku nebo elektronický podpis) se dostaví do školy vždy jen jeden zákonný zástupce dítěte.

Termíny řádného zápisu jsme rozšířili na období od 1. 4. do 15. 4. 2021, předpokládáme, že většina z Vás využije termíny 13.-14. 4., ale záleží na každém, jakou formu Zápisu zvolí a tím i který termín bude moci využít (viz dále rozdělení na A, B, C).

Provedení „Zápisu“ (tj. způsob vyplnění, podepsání a předání příslušných dokumentů) je možný trojí:

1. S využitím Datové schránky nebo elektronického podpisu (doporučujeme nejvíce)

Patříte-li k těm, kteří máte svoji datovou schránku nebo elektronický podpis, stáhněte si příslušné dokumenty (žádost o přijetí k povinné škol. docházce, zápisní lístek), vyplňte je, podepište a zašlete škole společně s kopii rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován) – kdykoliv v období od 1. 4. do 14. 4.  Datová schránka školy je p7u44dt, mail pro doručování je info@zsburesova.cz ; stejnou cestou obdržíte registrační číslo svého dítěte.

Není-li Vaše dítě ze spádové oblasti, může Vás ještě zajímat informace o losování 21. 4. (viz kritéria pro přijetí v případě nedostačující kapacity), a možnost nahlédnutí do spisu 22. 4.; následně si na vývěsce u vchodu do školy a na WWW školy budete moci dle registračního čísla ověřit, zda Vaše dítě bylo do školy přijato. Bude-li Vaše dítě přijato, tím pro Vás proces zápisu a proces přijetí do ZŠ Burešova končí. Nebude-li Vaše dítě přijato, obdržíte rozhodnutí i písemné, poštou, s poučením o možnosti odvolání.

2. S využitím rezervačního systému aplikace Bakaláři – na WWW on-line (předpokládáme, že bude nejvíce využito):

Zde na WWW (odkaz aktivní od 1. 4.ZÁPIS ) vyplníte on-line potřebné údaje a zvolíte si konkrétní čas někdy ve dnech 13. nebo 14. 4., kdy přijdete do školy osobně (jen jeden ze zákonných zástupců) doplnit některé informace a vše podepsat. Celé to potrvá jen několik minut a nebudete se potkávat s žádnými jinými rodiči.

Ve škole obdržíte registrační číslo svého dítěte; není-li Vaše dítě ze spádové oblasti, může Vás ještě zajímat informace o losování 21. 4. (viz kritéria pro přijetí v případě nedostačující kapacity), a možnost nahlédnutí do spisu 22. 4.; následně si na vývěsce u vchodu do školy nebo na WWW školy budete moci dle registračního čísla ověřit, zda Vaše dítě bylo do školy přijato. Bude-li Vaše dítě přijato, tím pro Vás proces zápisu a proces přijetí do ZŠ Burešova končí. Nebude-li Vaše dítě přijato, obdržíte i písemné rozhodnutí poštou s poučením o možnosti odvolání.

3. Vše osobně vyplňovat ve škole – tj. nemáte ani Datovou schránku, ani elektronický podpis, ani nevyužijete aplikaci Bakaláři (nouzová varianta, doufáme, že ji pokud možno nevyužije nikdo):

Nemáte-li ani Datovou schránku, ani elektronický podpis, ani nevyužijete aplikaci Bakaláři, budete muset přijít 15. 4. 2021 Termín a čas zápisu bude nutné předem telefonicky dojednat na tel. čísle 286 880 955, nebo se dostavit ráno v 8 hod. 15. 4. pro registrační číslo a upřesnění času (a pak během dne znovu přijít na přesný čas).

Ve škole obdržíte registrační číslo svého dítěte. Není-li Vaše dítě ze spádové oblasti, může Vás ještě zajímat informace o losování 21. 4. (viz kritéria pro přijetí v případě nedostačující kapacity), a možnost nahlédnutí do spisu 22. 4.; následně si na vývěsce u vchodu do školy a na WWW školy budete moci dle registračního čísla ověřit, zda Vaše dítě bylo do školy přijato. Bude-li Vaše dítě přijato, tím pro Vás proces zápisu a proces přijetí do ZŠ Burešova končí. Nebude-li Vaše dítě přijato, obdržíte i písemné rozhodnutí poštou s poučením o možnosti odvolání.

K zápisu osobně na místě je potřeba přinést:

  1. rodný list dítěte
  2. platný občanský průkaz příchozího zákonného zástupce
  3. u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum. kartičku s uvedením místa pobytu)
  4. všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. Doporučení školského poradenského zařízení, Soudní rozhodnutí o svěření do péče, adopci apod., Rozhodnutí o OŠD bylo-li vloni uděleno v jiné ZŠ, Žádost o OŠD atd.) 
  5. plnou moc k zastupování – podepsaný souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (není požadováno ověření podpisu)
  6. modře píšící psací potřebu (propisku, plnící pero, …)

V případě, že se v době zápisu nemůže ani jeden zákonný zástupce dostavit do školy osobně z důvodu nemoci nebo karantény, je možný náhradní termín zápisu (nejpozději do 30. 4. 2021).

Zákonný zástupce bude kontaktovat telefonicky nebo e-mailem zástupkyni ředitele školy PaedDr. Renatu Hochovou (tel: 286 880 955, hochova@zsburesova.cz) a domluví s ní předem termín a přesný čas náhradního zápisu a vše další potřebné.

 Výsledky zápisu budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (na vývěsce u vchodu do školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na www.zsburesova.cz (u dětí, kde rozhodnutí bude možné ihned, budou rozhodnutí zveřejněna do cca 16. nebo 19. 4., většina ostatních se výsledek dozví do cca 5. 5., odůvodněné výjimky se mohou „táhnout“ až do konce srpna). Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.

Z platných právních norem:

Pro školní rok 2021/2022 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku. 

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Písemné Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky přinesou zákonní zástupci k zápisu (ve sk. A jen naskenují či ofotí a pošlou datovou schránkou či pošlou mailem s elektronickým podpisem). 

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Věk dítěte:

odst. (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

odst. (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Práva a povinnosti rodičů:

odst. (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

odst. (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Dle odst. 2 § 183 Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za doručená.  Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte není tedy automaticky zasíláno, v písemné podobě bude součástí spisu dítěte ve škole. Pokud si zákonný zástupce přeje získat kladné rozhodnutí o přijetí i v písemné formě, může o něj požádat a následně osobně vyzvednout ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je zákonnému zástupci automaticky zasíláno i v písemné podobě.

  Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:

 – požádají písemně v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2021 – žádost musí být doložena dvěma  doporučujícími posouzeními:

  1. školského poradenského zařízení (vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny, v případě žáků se zdravotním postižením vyjádřením speciálně pedagogického centra)
  2. dětského lékaře resp. odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních doporučujeme zajistit si co nejdříve termín vyšetření.

S vyplněnou žádostí, přinést s sebou – Plnou moc k zastupování k OŠD – souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (ke stažení na WWW školy).

Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky. U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu.

Všechny formuláře (žádosti, zápisní lístek, plná moc k zastupování) najdete na www školy v sekci „Zápis do školy k povinné školní docházce (kromě plné moci k zastupování, týká se jen zápisu realizovaného formou A, nebo OŠD). 

Žádost o zápis k povinné školní docházce a o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek i žádost o odklad školní docházky podepisují zákonní zástupci až při zápisu ve škole před pověřenou osobou (s výjimkou A).

Ostatní informace

 Ve  školním roce 2021/2022 může škola z kapacitních důvodů otevřít maximálně 4 první třídy, do kterých je možné přijmout maximálně 100 žáků. 

 Vyučovacím jazykem je jazyk český.

 Zákonným zástupcům budoucích prvňáčku nabízíme i v letošním roce možnost vyjádřit se, jaký způsob hodnocení naukových předmětů (tj. Ma, Čj, Aj, Prv a Inf)  od 1. do 2. ročníku u svého dítěte upřednostňují.  Svoji preferenci rodiče vyznačí na zápisním lístku:  – slovní hodnocení, nebo  – klasifikaci formou známky, nebo  – neupřednostňují ani jeden uvedený způsob hodnocení a volbu ponechají na škole.  Škola se bude snažit vybranému způsobu hodnocení vyhovět, umožní-li to kapacity tříd. 

Další informace o škole a kontakty najdete na webových stránkách školy: www.zsburesova.cz

Konkrétní dotazy k zápisu do 1. třídy – pokud nenaleznete odpověď na našich WWW – směřujte na zástupkyni ředitele školy PaedDr. Renatu Hochovou (e-mailem – preferujte tuto možnost – kdykoliv – hochova@zsburesova.cz, případně telefonem 286 880 955 vždy mezi 9:00 až 12:00 v pracovní dny, počínaje 29. 3. 2021) 

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu, pokud bude Vaše dítě přijato do 1. ročníku, zveme Vás na schůzku s vedením školy dne 2. 6. 2021 od 17 hod., kde Vás seznámíme s organizací příštího školního roku a dalšími informacemi, zodpovíme Vaše případné dotazy. Pokud by schůzka z epidemiologických či jiných důvodů nebyla možná, budeme Vás včas informovat o náhradním řešení.

 Těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Praze 9. 3. 2021                 

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký, ředitel školy