zsburesova

Další web používající WordPress

K provozu školy od 13. 9. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 13. 9. 2021

(výběr z textu zaslaného školám z MŠMT 10. 9. v 17:00)

Od 13. 9. 2021 nebude pokračovat testování žáků.

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni ve třídě, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy (chodby, WC, šatny, … )

– V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Žák však již není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD). Ruší se povinnost doložení OTN (očkování nebo negativního testu nebo prodělání nemoci) při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.  Pro sportování v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních tedy nejsou osoby povinny prokazovat OTN.

– V případě tělesné výchovy konané v těchto prostorách není dále povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metru ani u skupinových lekcí (tedy lekce s možnými rozestupy – např. jóga, aerobik) mezi jednotlivými osobami v případě škol, povinnost rozestupu ale zůstává nadále zachována u školských zařízení. Tento rozestup se nevyžaduje v případě činnosti školských zařízení u sportů, kde není možné rozestupy udržovat.

Poznámky (Mlejnecký):

není odvoláno doporučení nadále v maximální možné míře omezovat potkávání se žáků různých tříd (ročníků) ve škole  –  žáci se nadále budou učit převážně ve svých kmenových třídách

trvá potřeba dodržování  rozdílných časů příchodů a odchodů žáků do a ze školy (ze družiny)

rozdělování žáků do kroužků školní družiny se snažíme provádět tak, aby většina kroužků (rádi bychom, aby všechny) mohla začít svoji činnost koncem září jako obvykle – v „normálním“ rozsahu.

10. 9. 2021

Ivo Mlejnecký, řed. školy