zsburesova

Další web používající WordPress

Primární prevence na naší škole

Mgr. Zdenka Vinařová

konzultační hodiny školní metodičky prevence

pro děti: v pondělí od 13.30 – 15.00

pro rodiče: 1. čtvrtek v měsíci od 15.30 – 17.00 po předchozí domluvě (telefonicky, prostřednictvím ŽK nebo e-mailem) po předchozí dohodě je možný i jiný termín telefon: 286 880 955 l. 23 e-mail: vinarova@zsburesova.cz

Pro školní rok 2016/17 je připraven Preventivní program.

Cílem preventivního programu je formovat takovou osobnost žáka, která je schopna s ohledem na svůj věk vážit si svého zdraví, umět nakládat se svým volným časem, zvládat základní sociální dovednosti vedoucí ke zdravému životnímu stylu.

Cílem školních aktivit naplánovaných v Preventivním programu je to, aby děti byly schopné se orientovat v problematice užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalších infekčních nemocí souvisejících s užíváním návykových látek, kriminality, virtuálních drog a gamblingu, kyberšikany.

Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje také na předcházení rozvoje rizikových projevů v chování žáků, záškoláctví, šikany a jiného násilí, rasismu, xenofobie a intolerance.

Další zaměření primární prevence se týká rozpoznání a zajištění včasné intervence, v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Aktivity jsou směrovány k tomu, aby si děti vážily vlastního zdraví, nebály se ptát, učily se správně rozhodovat v problematických situacích. Aby také uměly dobře nakládat se svým volným časem.

V rámci tohoto programu spolupracujeme s KPPP, Policií ČR, kdy využíváme nabídky preventivních programů. Pravidelně jsou zařazovány dvakrát ročně tří až čtyřhodinové bloky prevence připravované vyškolenými pracovníky KPPP -Praha,  Pernerova 8 zaměřené na posilování pozitivních  životních hodnot a postojů. Na všech programech je přítomen třídní učitel nebo jiný pedagogický pracovník.