zsburesova

Další web používající WordPress

Příspěvky žákům ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze i ve školním roce 2023/24

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo pokračování možnosti čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Tato možnost je limitována prostředky, které nebyly v předchozím školním roce ve školách dočerpány. Ukončení poskytování příspěvků tak může nastat dříve než, nastane konec školního roku.

Žákům v ZŠ Burešova (nutné mít trvalé bydliště v Praze a splnit některé z daných kritérií) tak na základě písemné žádosti zákonného zástupce řediteli školy můžeme i nadále zcela odpustit úhradu stravného, družinovného, platbu za školní klub a školní kroužky, a také můžeme významně přispět na částečnou úhradu například školy v přírodě, školního výletu nebo lyžařského kurzu apod.

Přispívat nelze zpětně a odpuštění úhrad je možné vždy až od 1. dne následujícího měsíce po podání žádosti, tj. kdo to například chce stihnout pomoc od října, musí žádost doručit škole do konce září. Dojde-li k situaci, kdy bude výše požadovaných příspěvků vyšší než disponibilní prostředky, budou příspěvky přednostně poskytnuty těm žadatelům, kteří doručili žádost škole dříve.

Schváleny budou jen písemné žádosti na předepsaných formulářích, splňující všechny náležitosti a doručené včas škole (do podatelny, poštou, do schránky u vchodu do školy, ….). Žadatelé nedokládají žádnými dalšími dokumenty skutečnosti uváděné a stvrzené vlastnoručním podpisem v žádosti.

Podrobnosti – kritéria a oba formuláře žádostí viz přílohy. O vytištění formuláře lze požádat ve vrátnici školy, případné dotazy týkající se naší školy směřujte na info@zsburesova.cz .

Ivo Mlejnecký, ředitel školy