zsburesova

Další web používající WordPress

Ve škole je vypracován preventivní program školy

Cílem preventivního programu je formovat takovou osobnost žáka, která je schopna s ohledem na svůj věk vážit si svého zdraví, umět nakládat se svým volným časem, zvládat základní sociální dovednosti vedoucí ke zdravému životnímu stylu.

Cílem školních aktivit naplánovaných v Preventivním programu je to, aby děti byly schopné se orientovat v problematice užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalších infekčních nemocí souvisejících s užíváním návykových látek, kriminality, virtuálních drog a gamblingu, kyberšikany.

Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje také na předcházení rozvoje rizikových projevů v chování žáků, záškoláctví, šikany a jiného násilí, rasismu, xenofobie a intolerance.

Další zaměření primární prevence se týká rozpoznání a zajištění včasné intervence, v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Aktivity jsou směrovány k tomu, aby si děti vážily vlastního zdraví, nebály se ptát, učily se správně rozhodovat v problematických situacích. Aby také uměly dobře nakládat se svým volným časem. V rámci tohoto programu spolupracujeme s KPPP, Policií ČR, kdy využíváme nabídky preventivních programů. Pravidelně jsou zařazovány dvakrát ročně tří až čtyřhodinové bloky prevence připravované vyškolenými pracovníky KPPP -Praha, Pernerova 8 zaměřené na posilování pozitivních životních hodnot a postojů. Na všech programech je přítomen třídní učitel nebo jiný pedagogický pracovník.