zsburesova

Další web používající WordPress

Volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady

Oznámení o konání voleb zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků – člena Školské rady ZŠ, Praha 8, Burešova 14, pro volební období od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027

Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady, který je přílohou usnesení č. Usn RMC 634/2008, Rady Městské části Praha 8, ze dne 1. října 2008, ve znění Přílohy usnesení č. Usn. RMC 408/2009, Rady Městské části Praha 8, ze dne 20. května 2009.

Místo konání voleb: budova ZŠ, Praha 8, Burešova 14, vrátnice školy, schránka u hl. vchodu do školy

Termíny voleb: 7. až 10. 6., 13 až 16. 6. vždy v 6:30 – 17:00 a 17. 6.  ve 14:00 až 17:00

Oprávněný volič: všichni zákonní zástupci nezletilých (mladších 18 let) žáků ZŠ, Praha 8, Burešova 14

Kandidáty může navrhnout každý zákonný zástupce současného žáka ZŠ Burešova a to:

mailem na info@zsburesova.cz nebo mlejnecky@zsburesova.cz nebo do datové schránky školy p7u44dt nebo písemně do schránky před hlavním vchodem do školy nebo dopisem; na kandidátku budou zařazeni pouze ti navržení kandidáti, jejichž jména obdrží škola do 30. 5. 2024 a budou se svojí kandidaturou souhlasit

Vyzvednutí hlasovacích lístků: volební lístek bude všem voličům zaslán do 6. 6. 2024; pokud volič lístek včas neobdrží (nebo ho poškodí či ztratí, …), může si náhradní vyzvednout ve vrátnici školy – musí před tím prokázat svoji totožnost a převzetí stvrdit podpisem

Úprava hlasovacího lístku: volič škrtne kandidáty, které nevolí a lístek vhodí do urny umístěné u vrátnice nebo do schránky před hlavním vchodem do školy; hlasovací lístek je platný, pokud obsahuje právě jedno nepřeškrtnuté jméno kandidáta

Výsledky a platnost voleb: za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují !!

                                                Volby jsou jednokolové, vítězí kandidát s nejvyšším počtem hlasů, v případě rovnosti počtu získaných hlasů rozhodne los

Přípravný výbor pro volby:      Mgr. Marta Stuchlíková, Mgr. Silvie Veličková, Mgr. Jan Krček

Termín zveřejnění:              30. 4. 2024     

Ředitel školy:                        Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký