zsburesova

Další web používající WordPress

Zápis do prvního ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci,                                               

srdečně zveme Vás i Vašeho budoucího prvňáčka k zápisu do 1. ročníku naší školy.

Zápis se uskuteční v čase, který si předem zarezervujete,

ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2024 vždy od 14:00 – do 18:00 hod.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, jsou zákonní zástupci povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v roce, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit (§ 36, odst. 4). 

Věk dítěte

 • Řádný termín nástupu povinné školní docházky: děti, které dovrší k 31. 8. 2024 věku šesti let tzn. narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, jdou k zápisu poprvé.
 • Nástup povinné školní docházky po odkladu školní docházky v loňském roce: děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
 • Předčasný nástup k povinné školní docházce:
 1. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, originál doporučení přinese zákonný zástupce k zápisu.
 2. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, originály doporučení přinese zákonný zástupce k zápisu.

Příprava dokumentů a rezervace termínu

 1. 1. Rezervace termínu a vyplnění formulářů on-line

Dne 11. 3. od 8:00 hod. do 26. 3. 2024 do 8:00 hod. bude na webu školy www.zsburesova.cz, v sekci Zápis do 1. ročníku, otevřen odkaz v aplikaci Bakaláři, kde vyplníte potřebné údaje a rezervujete si den a čas, kdy přijdete k zápisu.

Škola vyplněné formuláře (Žádost o přijetí i Zápisní lístek) vytiskne a připraví na den zápisu pro kontrolu a podepsání zákonnými zástupci.

2. Rezervace termínu a vyplnění formulářů před zápisem osobně ve škole

V případě, že nevyužijete on-line vyplnění v aplikaci Bakaláři, může si zákonný zástupce rezervovat termín zápisu a předem vyplnit formuláře osobně ve škole u pí hospodářky, v pracovní dny od 11. 3. do 26. 3. 2023 vždy od 9:00 – do 11:00 hod. Přijdete k zadnímu vchodu do školy (u parkoviště ve sportovním areálu a ohlásíte se tlačítkem, kde je napsáno „Hospodářka školy“).

Konkrétní čas je možné si domluvit i telefonicky: tel. 286 880 955.    

 • V případě, že nevyužijete ani jednu z výše nabízených možností, budete muset přijít do školy ve dnech zápisu v čase od 17:00 – 17:30 hod., formuláře si můžete přinést vyplněné, nebo vyplníte ve škole a následně budete absolvovat zápis.

K zápisu na místě osobně je potřeba přinést: 

 • originál rodného listu dítěte
 • platné občanské průkazy zákonných zástupců (v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz)
 • u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)
 • všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. doporučení školského poradenského zařízení, soudní rozhodnutí o svěření do péče, apod.)
 • plnou moc k zastupování – souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (v případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců prosíme doložit plnou mocviz formulář Plná moc k zastupování ke stažení na webu školy)
 • písemné rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, pokud žádal zákonný zástupce o odklad školní docházky na jiné ZŠ

Jak bude zápis probíhat?

Zápis se skládá ze dvou částí:

Motivační: (cca 20-25 min) se nese hravou formou v duchu pohádkových postav z večerníčků; motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

Formální: (cca 10 min) administrativní záležitosti a informace pro rodiče co mohou udělat pro úspěšný nástup dítěte do školy.

Náhradní termín zápisu

V případě nemoci dítěte zapíší zákonní zástupci své dítě bez něj, pokud se v době zápisu nemohou zákonní zástupci dostavit do školy osobně kvůli péči o dítě nebo v době zápisu nejsou v Praze, nejpozději 4. 4. kontaktují telefonicky nebo e-mailem zástupkyni ředitele školy PaedDr. Renatu Hochovou (tel: 286 880 955 l. 25, hochova@zsburesova.cz).

S dítětem pak přijdou k zápisu v dohodnutém čase od 15 hod. dne  11. dubna 2024.

Odklad povinné školní docházky o jeden rok

Žádost o Odklad povinné školní docházky o jeden rok podávají zákonní zástupci  písemně v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2024.

Žádost musí být doložena dvěma doporučujícími posouzeními:

 1. originál doporučení školského poradenského zařízení (vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny, v případě žáků se zdravotním postižením vyjádřením speciálně pedagogického centra)
 2. originál doporučení dětského lékaře resp. odborného lékaře nebo klinického psychologa  (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních doporučujeme zajistit si co nejdříve termín vyšetření.

V případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců prosíme doložit Plnou moc k zastupování při žádání o OŠD – od  druhého zákonného zástupce.

Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost o OŠD, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky.

U zápisu budou informováni o potřebných krocích a termínech k vyřízení odkladu.

Všechny formuláře (žádosti, plné moci) a další informace najdete na webových stránkách školy www.zsburesova.cz v sekci Zápis do 1. ročníku – „Formuláře ke stažení“.

Žádost o zápis k povinné školní docházce a o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek i žádost o odklad školní docházky podepisují zákonní zástupci až při zápisu ve škole před pověřenou osobou.Zákonný zástupce odpovídá za úplnost a správnost údajů v žádosti uvedených.

Výsledky zápisu

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (na vývěsce u vchodu do školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zsburesova.cz). Z důvodu ochrany osobních údajů zde nebudou zveřejněna jména, ale pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.

Dle odst. 2 § 183 Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za doručená.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte není tedy automaticky zasíláno, v písemné podobě bude součástí spisu dítěte ve škole. Pokud si zákonný zástupce přeje získat kladné rozhodnutí o přijetí i v písemné formě, může o něj požádat a následně osobně vyzvednout ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je zákonnému zástupci automaticky zasíláno i v písemné podobě, pokud má zákonný zástupce datovou schránku tak jejím prostřednictvím.

Ostatní informace

Ve  školním roce 2024/2025 může škola z kapacitních důvodů otevřít maximálně 4 první třídy, do kterých je možné přijmout maximálně 104 žáků podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Na základě § 4 odst. 7 Vyhlášky č. 48 /2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, se sníží počet přijatých žáků:

– o 2 žáky za každého přijatého žáka s podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně, nebo v případě přijetí žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení

– o 1 žáka za každého přijatého žáka s podpůrným opatřením třetího stupně.

Dle konkrétního počtu přijatých žáků dle předchozích odstavců tak bude počet všech přijatých žáků oproti maximálnímu počtu 104 odpovídajícím způsobem snížen.

Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Zákonným zástupcům budoucích prvňáčku nabízíme i v letošním roce možnost vyjádřit se, jaký způsob hodnocení naukových předmětů (tj. Ma, Čj, Aj, Prv a Inf) od 1. do 2. ročníku u svého dítěte upřednostňují.

Svoji preferenci rodiče vyjádří na zápisním lístku:

 • slovní hodnocení, nebo
 • klasifikaci formou známky, nebo
 • neupřednostňují ani jeden uvedený způsob hodnocení a volbu ponechají na škole.

Škola se bude snažit vybranému způsobu hodnocení vyhovět, umožní-li to kapacity tříd.

Další informace o škole a kontakty najdete na webových stránkách školy.

S případnými dotazy se obracejte na info@zsburesova.cz nebo přímo na zástupkyni ředitele školy PaedDr. Renatu Hochovou (tel: 286 880 955 l. 25, hochova@zsburesova.cz)

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu, pokud bude Vaše dítě přijato
do 1. ročníku, zveme Vás na schůzku s vedením školy dne 13. 6. 2024
od 17 hod.
, kde Vás seznámíme s organizací příštího školního roku a dalšími informacemi, zodpovíme Vaše případné dotazy.

Těšíme se na spolupráci s Vámi,                   

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel školy

Odkaz na registraci – zde: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsburesova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4312

Postup pro práci v aplikaci Bakaláři:

1.  Přihlášení do rezervačního systému Bakaláři prostřednictvím uvedeného odkazu.

2.  Vyplnění požadovaných údajů k rezervaci termínu k zápisu a vlastní rezervace.

3.   Na základě rezervace obdrží zákonný zástupce na svůj email potvrzení o provedené rezervaci a informaci o dalším kroku (vyplnění zápisního lístku, odkaz na zápisní lístek).

4.   Vyplnění zápisního lístku a jeho zaslání na email školy info@zsburesova.cz (zápisní lístek je vyplňovací formulář, který lze vyplnit v PC).

Na základě informací zadaných v  rezervačním systému a zaslaného Zápisního lístku budou ve škole připraveny u zápisu ke kontrole, případnému doplnění a podpisu formuláře: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek.

Formuláře určené k vyplňování v PC

Další formuláře ke stažení