ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení uchazeči o zaměstnání,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Základní škola, Praha 8, Burešova 14 (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení), kontaktní údaje (tel., e-mail), a další údaje obsažené ve Vašem životopise, zejména údaje o Vašem vzdělání, kvalifikaci a dosavadních pracovních zkušenostech, potvrzení o bezúhonnosti v případě pedagogických pracovníků.

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Škola zpracovává?

Z jakých zdrojů získává Škola Vaše osobní údaje?

Sdílí Škola Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

Předává Škola Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP?

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Jak dlouho bude Škola Vaše osobní údaje uchovávat?

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Dotazy a kontakty

Změny těchto zásad

Informační memorandum – zaměstnanci – COVID

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Základní škola, Praha 8, Burešova 14, se sídlem Praha 8, Burešova 14/1130, IČO: 60 43 33 45.

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Školy a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Škola zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem osobní údaje Škola o uchazečích o zaměstnání zpracovává.

Osobní údaje(Kategorie a příklady)Účel zpracováníPrávní základ zpracování
Základní identifikační a kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání:· jméno a příjmení,· datum narození,· e-mail, telefonní číslo,· adresa.· Nábor nových zaměstnanců,· sjednání a uzavření pracovní smlouvy.· Sjednání a uzavření pracovní smlouvy,· souhlas udělený uchazečem o zaměstnání v případě možnosti uchování životopisu pro další vhodné pracovní nabídky.
Údaje nezbytné pro výběr vhodného uchazeče:· dosažené vzdělání,· akademické tituly,· předchozí praxe,· absolvovaná školení,· odborná kvalifikace,· znalost cizích jazyků,· řidičské oprávnění,· informace o zdravotní způsobilosti,· pracovní reference,· další relevantní údaje obsažené v životopise (např. pracovní schopnosti nebo preference),· potvrzení o bezúhonnosti (u pedagogických pracovníků).· Nábor nových zaměstnanců,· sjednání a uzavření pracovní smlouvy.· Sjednání a uzavření pracovní smlouvy,· souhlas udělený uchazečem o zaměstnání v případě možnosti uchování životopisu pro další vhodné pracovní nabídky a pro žádosti o pracovní reference.

Z jakých zdrojů získává Škola Vaše osobní údaje?

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od uchazečů o zaměstnání zejm. z životopisu nebo vyplněného vstupního osobního dotazníku, příp. během pohovorů nebo ze vzájemné korespondence.

Určité informace o Vás můžeme získávat také z veřejně dostupných zdrojů jako např. profesních sociálních sítí jako LinkedIn.

S Vaším souhlasem můžeme získávat reference také od Vaších předchozích zaměstnavatelů.

Sdílí Škola Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Poskytovatelé služeb

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám poskytují služby zahrnující zpracování Vašich osobních údajů např. v oblasti IT ohledně uložení a zpracování údajů o uchazečích o zaměstnání, HR poradenství, náboru zaměstnanců.

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům budeme využívat, prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů.

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností sdílíme nebo jsme povinni sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami, a to za výše uvedenými účely a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby mohou patřit zejména:

· orgány činné v trestním řízení nebo příslušné správní orgány,

· externí poradci,

· zřizovatel Školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Předává Škola Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP?

Škola nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů uchazečů o zaměstnání využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude Škola Vaše osobní údaje uchovávat?

Škola uchovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Škola zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu nejvýš 5ti let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Pokud jste neudělili souhlas s dalším zpracováním a nebudete přijati do zaměstnání ve Škole, budou Vaše osobní údaje vymazány po uplynutí nejvýše 6 měsíců od ukončení výběrového řízení.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

· právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;

· právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

· právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;

· právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;

· právo na omezení zpracování osobních údajů;

· právo na vymazání osobních údajů;

· právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;

· právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem, případně se obraťte na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správcem údajů je Základní škola, Praha 8, Burešova 14, se sídlem Praha 8, Burešova 14/1130

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Základní školy, Praha 8, Burešova 14 je Městská část Praha 8, zastupuje JUDr. Eva Janečková, referent Odboru právních služeb / Oddělení evidenčně-analytické a svobod. přístupu k informacím

e-mail: eva.janeckova@praha8.cz , tel.: 222 805 653

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Škola rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Školy https://www.zsburesova.cz/, v nabídce “Základní dokumenty a další info”, v sekci „Ochrana osobních údajů“.