ŘŠ

ředitel školy

řídí školu, rozhoduje např. o přijetí žáků, o uvolnění žáků na delší dobu z vyučování apod.

SZŘ

statutární zástupce ředitele

zastupuje ředitele školy ve svěřených oblastech, řídí výchovně vzdělávací proces ve škole

zástupce ředitele

řídí výchovně vzdělávací proces ve škole

VP

výchovný poradce

má na starost výchovnou problematiku, pomáhá žákům s výběrem střední školy

ŠMP

školní metodik prevence

řeší problematiku sociálně patologických jevů (záškoláctví apod.)

TU

třídní učitel

vede třídní kolektiv, řeší záležitosti žáků svěřené třídy

ekonomka školy

řeší ekonomické záležitosti školy

hospodářka školy

řeší provozně hospodářské záležitosti školy

AP

administrativní pracovnice

řeší administrativní záležitosti školy (zpracování rozhodnutí, matrika, apod.)

ŠD

školní družina

zajišťuje mimoškolní činnost žáků převážně 1. stupně

ŠK

školní klub

prostřednictvím kroužků nabízí mimoškolní činnost žákům převážně 2. stupně

ŠJ

školní jídelna

zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců

SR

sdružení rodičů

umožňuje rodičům podílet se na chodu školy, zástupci ze tříd tvoří výbor sdružení rodičů

rada školy

volený orgán (zástupci rodičů, pedagogů a zřizovatele školy)

ŽP

žákovský parlament

jeho prostřednictvím mají žáci možnost vyjadřovat se k záležitostem školy

ŽK

žákovské komise

komise žákovského parlamentu (organizační, pedagogická, stravovací, volného času)

TS/IK

třídní schůzky, indiv. konzultace

konají se několikrát ročně (informace o chování a prospěchu dětí)

ŠN

školní noviny

informace o dění ve škole; vycházejí několikrát ročně

RVP

rámcový vzdělávací program

rámec, podle kterého škola zpracovává svůj ŠVP

ŠVP

školní vzdělávací program

základní dokument, podle kterého škola učí

ŠŘ

školní řád

základní dokument, který stanovuje práva a povinnosti žáků, pracovníků i rodičů

SVP

speciální vzdělávací potřeby

potřeby žáků nadaných, se sociálním nebo zdravotním postižením či znevýhodněním

SPU

specifické poruchy učení

dyslexie, dysortografie, dyskalkulie apod.

Švp

škola v přírodě

dle zájmu rodičů a možností školy se organizuje na 1. stupni, Švp konáme obvykle v květnu

ZK

zážitkový kurz

koná se obvykle na začátku škol. roku pro žáky 2. stupně, podpora dobrých vztahů dětí ve třídě